பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, October 22, 2009

இன்றைய சிந்தனைகருவூலம்


அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது அளவளய்
நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு
சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.
-ஒளவையார்
(வாக்குண்டாம் -4 )

No comments:

Post a Comment