பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, October 23, 2009

இன்றைய சிந்தனை


குறள்அமுதம்


காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மானப் பெரிது.
-திருவள்ளுவர்
(செய்நன்றி அறிதல்-102 )

No comments:

Post a Comment