பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, October 3, 2009

மரபுக் கவிதை - 26இன்குறள்

பளித்திடு சிரிப்புடன் பாங்காய்ப்பேசுதல்
அளித்திடும் அனைவரின் நட்பு.

No comments:

Post a Comment