பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, October 13, 2009

இன்றைய சிந்தனை

கருவூலம்

எங்கள்ஊர் எம்.எல்ஏ.,
ஏழு மாதத்தில்
எட்டுத் தடவை
கட்சி மாறினார்
மின்னல் வேகம்
என்ன வேகம்?

இன்னும் எழுபது
கட்சி இருந்தால்
இன்னும் வேகம்
காட்டி இருப்பார்.
என்ன தேசம்?
இந்த தேசம்!
-கவிஞர் மீரா
(ஊசிகள் - பக்:13)

No comments:

Post a Comment