பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, October 7, 2009

இன்றைய சிந்தனைசான்றோர் அமுதம்

பரிசுத்தமான மனம் உடைய ஒருவன் எல்லாவற்றையும் பரிசுத்தமாகவே காண்கிறான்.

-அன்னை சாரதா தேவி.

No comments:

Post a Comment