பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, October 15, 2009

மரபுக் கவிதை - 32

சிந்தியல் வெண்பா

நல்லவர் நாட்டம் நாவினில் ஒடுக்கம்
வல்லவர் ஆகிட வழியது ஒன்றே
அல்லவை அறவே ஒழி.

No comments:

Post a Comment