பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, October 1, 2009

இன்றைய சிந்தனைகருவூலம்


ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும்
ஏய உணர்விக்கும் என்னம்மை - தூய
உருப்பளிங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே
இருப்பளிங்கு வாரா(து) இடர்.
-கம்பர்
(சரஸ்வதி அந்தாதி).

No comments:

Post a Comment