பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, October 13, 2009

புதுக்கவிதை - 26

குப்பை- 1

குப்பையில்
மாணிக்கம்
விளையுமா?
தெரியாது.
மாணிக்கம்
குப்பை ஆகும்
குப்பை உலகில்!

No comments:

Post a Comment