பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, October 8, 2009

இன்றைய சிந்தனைகருவூலம்

மண்ணில் நல்லவண்ணம் வாழலாம்
எண்ணில் நல்லகதிக்கு யாதுமோர் குறைவிலை
கண்ணில் நல்லஹ்துறும் கழுமல வளநகர்
பெண்ணில் நல்லாளொடும் பெருந்தகை இருந்ததே.

- திருஞான சம்பந்தர்
(தேவாரம்)

No comments:

Post a Comment