பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, October 11, 2009

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

இருந்துஓம்பி இல்வாழ்வது எல்லாம் விருந்துஓம்பி
வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு.
-திருவள்ளுவர்
(விருந்தோம்பல் -81 )

No comments:

Post a Comment