பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, October 28, 2009

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்

இன்னல்கள் நேர்கின்றன; ஆனால் அவை என்றும் நிலைத்திராது. பாலத்தினடியில் ஓடும் நீரைப் போல அவை ஓடி மறைந்து விடும்.

-அன்னை சாரதா தேவி

No comments:

Post a Comment