பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, September 8, 2009

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல.
(அறன் வலியுறுத்தல் -39 )

No comments:

Post a Comment