பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, September 17, 2009

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்


பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மை உண்டாகப் பெறின்?

- திருவள்ளுவர்
(வாழ்க்கைத் துணைநலம் -54)

No comments:

Post a Comment