பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, September 26, 2009

இன்றைய சிந்தனைகுறள்அமுதம்அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்; அன்பிலார்

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

- திருவள்ளுவர்.

(அன்புடைமை - 72)

No comments:

Post a Comment