பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, September 17, 2009

புதுக்கவிதை -13புதுக்கவிதை

மடக்கி, மடக்கி
எழுதுவது
புதுக்கவிதை
என்றால்
நானும்
எழுதுவேன்
அதை.

No comments:

Post a Comment