பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, September 12, 2009

இன்றைய சிந்தனைகுறள்அமுதம்

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை.
- திருவள்ளுவர்
(இல்வாழ்க்கை - 41)

No comments:

Post a Comment