பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, September 11, 2009

மரபுக் கவிதை - 7

நிவேதனம்

வீரவிழிப் பார்வையுடன்,
வெற்றியுறும் வேட்கையுடன்,
தீரமிகு மீசையுடன்,
ிடமான சிந்தையுடன்,
சாரமிகு கவிதைகளை
ளைக்காமல் எழுதிய
பாரதியே! எம் கவிதை
முதுமக்கு ஆகுதியே!
நன்றி: இந்துவின் சங்கொலி.

No comments:

Post a Comment