பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, November 28, 2009

இன்றைய சிந்தனைகருவூலம்


....புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்

பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்

வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள்

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்...

-மாணிக்கவாசகர்

(திருவாசகம் - சிவ புராணம்)

No comments:

Post a Comment