பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, November 21, 2009

இன்றைய சிந்தனைகுறள்அமுதம்

உலகத்தோடு ஒட்டஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலாதார்.

-திருவள்ளுவர்
(ஒழுக்கம் உடைமை -140 )

No comments:

Post a Comment