பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, November 11, 2009

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்; அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

- திருவள்ளுவர்
(அடக்கம் உடைமை -121 )

No comments:

Post a Comment