பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, November 2, 2009

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்

தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தால் காணப்படும்.

- திருவள்ளுவர்
(நடுவுநிலைமை -114 )

No comments:

Post a Comment