பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, March 5, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா; உலகம்
பழித்தது ஒழித்து விடின்.
-திருவள்ளுவர்
(கூடா ஒழுக்கம் - 280)

No comments:

Post a Comment