பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, March 1, 2010

இன்றைய சிந்தனை


பாரதி அமுதம்

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்க நற்றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
இன்றெமை வருத்தும் இன்னல்கள் மாய்க!
நன்மை வந்தெய்துக! தீதெலாம் நலிக!
அறம்வளர்ந் திடுக! மறமடி வுறுக!
ஆரிய நாட்டினர் ஆண்மையோடியற்றும்
சீரிய முயற்சிகள் சிறந்துமிக் கோங்குக
நந்தேயத்தினர் நாடொறும் உயர்க!
வந்தே மாதரம்! வந்தே மாதரம்!
-மகாகவி பாரதி
(வாழிய செந்தமிழ்)
.

No comments:

Post a Comment