பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, February 28, 2010

இன்றைய சிந்தனை

குறள் அமுதம்

ஊழிற் பெருவழி யாவுள? மற்றொன்று
சூழினும் தான்முந் துறும்.
-திருவள்ளுவர்
(ஊழ் - 380)

No comments:

Post a Comment