பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, February 4, 2010

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்உண் பவர்.
-திருவள்ளுவர்
(கள் உண்ணாமை-926)

No comments:

Post a Comment