பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, February 15, 2010

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்

தீயினால் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினால் சுட்ட வடு.
-திருவள்ளுவர்
(அடக்கம் உடைமை- 129)

No comments:

Post a Comment