பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, February 27, 2010

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.
-திருவள்ளுவர்
(வினைத்திட்பம் - 666)

No comments:

Post a Comment