பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, February 19, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.
-திருவள்ளுவர்
(இறைமாட்சி- 388)

No comments:

Post a Comment