பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, February 1, 2010

இன்றைய சிந்தனைகுறள் அமுதம்

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.
-திருவள்ளுவர்
(தீவினை அச்சம்)

No comments:

Post a Comment