பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, February 21, 2010

இன்றைய சிந்தனைகருவூலம்

கனியிடை ஏறிய சுளையும் - முற்றல்
கழையிடை ஏறிய சாறும்,
பனிமலர் ஏறிய தேனும் - காய்ச்சுப்
பாகிடை ஏறிய சுவையும்;
நனிபசு பொழியும் பாலும் - தென்னை
நல்கிய குளிரிள நீரும்,
இனியன என்பேன் எனினும் - தமிழை
என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர்!
-பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
(தமிழின் இனிமை)

.

No comments:

Post a Comment