பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, February 9, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்.
-திருவள்ளுவர்
(வினைத் திட்பம்-664)

No comments:

Post a Comment