பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, December 1, 2009


கருவூலம்

பத்தியால் யான்உனைப் பலகாலும்
பற்றியே மாதிருப் புகழ் பாடி
முத்தனா மாறெனைப் பெருவாழ்வின்
முத்தியே சேர்வதற்(கு) அருள்வாயே
உத்தமா தானசற் குணர்நேயா
ஒப்பிலா மாமணிக் கிரிவாசா
வித்தகா ஞானசத் தினிபாதா
வெற்றிவேலாயுதப் பெருமாளே!


-அருணகிரிநாதர்
(திருப்புகழ் - ரத்தினகிரி பாடல்)

No comments:

Post a Comment