பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, December 10, 2009

மரபுக் கவிதை - 55சுதந்திரச் சங்கு - 2

விடுதலை இல்லா மனிதன் - உலகில்
விழைந்திடும் செயல்களில் வெற்றிகளில்லை.
படிகுழி வீழ்ப்படு புலியின் - பலத்தில்
பலனெதும் இல்லை கண்டீர்!
நன்றி: விஜயபாரதம் (05.03.1999)
.

No comments:

Post a Comment