பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, December 16, 2009

இன்றைய சிந்தனை


கருவூலம்

அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான்,
அஞ்சிலே ஒன்றைத் தாவி,
அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற
ஆரியர்க்காக ஏகி,
அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற
அணங்கைக் கண்டயலாரூரில்,
அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான்,
அவன் நம்மை அளித்துக் காப்பான்.
-கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர்
(ராமாயணம்)
இன்று அனுமன் ஜெயந்தி
.

No comments:

Post a Comment