பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, December 20, 2009

இன்றைய சிந்தனை


கருவூலம்

கடுகைத் துளைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக்
குறுகத் தறித்த குறள்.
-இடைக்காடர்
(திருவள்ளுவ மாலை)
.

No comments:

Post a Comment