பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, December 14, 2009

இன்றைய சிந்தனை


குறள்அமுதம்

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வாரைப் பொறுத்தல் தலை
-திருவள்ளுவர்
(பொறைஉடைமை - 151)

No comments:

Post a Comment