பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, December 13, 2009

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்

கருணையும் இரக்கமும் இல்லாத ஒருவனை எவ்வாறு மனிதன் என்று அழைக்க முடியும்?
-அன்னை சாரதா தேவி

No comments:

Post a Comment