பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, December 17, 2009

இன்றைய சிந்தனை


சான்றோர் அமுதம்

உலகில் பற்றுதல் குறையுமளவிற்கு மனத்தில் அமைதி வளரும்.
-அன்னை சாரதா தேவி

No comments:

Post a Comment