பின்தொடர்பவர்கள்

Tuesday, August 31, 2010

சிந்தனைக்குகருவூலம்
மாணிக்கம்கட்டி வயிரம்இடைகட்டி
ஆணிப்பொன்னால்செய்த வண்ணச்சிறுத்தொட்டில்
பேணிஉனக்குப் பிரமன்விடுதந்தான்
மாணிக்குறளனே... தாலேலோ...
வையமளந்தானே... தாலேலோ...
-பெரியாழ்வார் திருமொழி
(மூன்றாம் திருமொழி -1)
.

No comments:

Post a Comment