பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, August 19, 2010

சிந்தனைக்கு


விவேக அமுதம்

மனிதன் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்தவன் ஆகின்றானோ, அந்த அளவுக்கு அவன் சோதனைகளையும் கடந்து சென்றாக வேண்டும்.
-சுவாமி விவேகானந்தர்

.

No comments:

Post a Comment