பின்தொடர்பவர்கள்

Wednesday, August 18, 2010

சிந்தனைக்கு
கருவூலம்


வன்மை இல்லை, ஓர் வறுமை இன்மையால்;
திண்மை இல்லை, ஓர் செறுநர் இன்மையால்;
உண்மை இல்லை, பொய் உரை இலாமையால்;
வெண்மை இல்லை, பல் கேள்வி மேவலால்.
-கவிச்சகரவர்த்தி கம்பர்
(கம்ப ராமாயணம்- பாலகாண்டம், நாட்டுப்படலம்- 53)


.


No comments:

Post a Comment