பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, August 9, 2010

சிந்தனைக்கு


குறள் அமுதம்


தாளாற்றித் தந்த பொருள்எல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.
-திருவள்ளுவர்
(ஒப்புரவு அறிதல் -212)
.

No comments:

Post a Comment