பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, August 13, 2010

சிந்தனைக்குகுறள் அமுதம்ஈதல் இசைபட வாழ்தல்; அதுஅல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு
-திருவள்ளுவர்
(புகழ்-231)
.

No comments:

Post a Comment