பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, January 1, 2010

இன்றைய சிந்தனை


கருவூலம்

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்
வழுவல கால வகையினான.
-பவணந்தி முனிவர்
(நன்னூல்; சொல்லதிகாரம் - 462 )
.

No comments:

Post a Comment