பின்தொடர்பவர்கள்

Sunday, January 3, 2010

புதுக்கவிதை - 60


ஞானம்

பாரத ஞானம்
விமானம் ஏறுகிறது -
பார் முழுவதும்
ஆகர்ஷிக்க.

கப்பலில் ஏறிய
மானம் எல்லாம்
கடந்த காலம்.

இனி
இளமைத் துடிப்புள்ள
எம் இளைஞர்களின்
ஞானம்
ஞாலத்தை வழிநடத்தும்.

பாரத ஞானம்
விமானம் ஏறுகிறது.

நன்றி: விஜயபாரதம் (09.06.2000)
.

No comments:

Post a Comment