பின்தொடர்பவர்கள்

Monday, January 18, 2010

இன்றைய சிந்தனை
குறள் அமுதம்ஏதிலார் குற்றம்போல் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்
தீதுஉண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.
-திருவள்ளுவர்
(புறங்கூறாமை -190)

No comments:

Post a Comment