பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, January 22, 2010

இன்றைய சிந்தனை


குறள் அமுதம்

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.
-திருவள்ளுவர்
(பயன்இல சொல்லாமை - 200)

.

No comments:

Post a Comment