பின்தொடர்பவர்கள்

Thursday, January 14, 2010

இன்றைய சிந்தனைகருவூலம்


ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்
காவிரிநாடன் திகிரிபோல் பொற்கோட்டு
மேரு வலந் திரிதலான்.
-இளங்கோவடிகள்
(சிலப்பதிகாரம் - மங்கலவாழ்த்து)
.

No comments:

Post a Comment