பின்தொடர்பவர்கள்

Saturday, January 16, 2010

இன்றைய சிந்தனை


விவேக அமுதம்

முதலில் கீழ்ப்படிவதற்கு கற்றுக்கொள். பிறகு கட்டளையிடும் பதவி உனக்கு தானாக வந்து சேரும்.
-சுவாமி விவேகானந்தர்

.

No comments:

Post a Comment