பின்தொடர்பவர்கள்

Friday, April 30, 2010

ஈழ ஹைக்கூ- 27

11. மரணம்

குண்டு வீச்சில் தப்பி
முகாம் வாழ்வில்
அனுபவிப்பது.

No comments:

Post a Comment